Aktivní zpětná vazba

V případě vyhodnocení parametru stupněm 2 až 3 uveďte pořadové číslo a specifikujte.
Legenda: 1 velmi spokojen, 2 spokojen, 3 nevyhovuje 

1. Uvedení přístroje do provozu

2. Srozumitelnost návodu k použití

3. Srozumitelnost štítky, grafické symboly a značení

4. Rozměry prostředku

5. Délka katetru

6. Přítomnost prvku VICHR

7. Parametry spreje

8. Klinická účinnost a bezpečnost při použití v souladu se schváleným účelem

9. Výskyt nežádoucích příhod Nežádoucí příhodou zdravotnického prostředku se rozumí: a) jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku nebo nepřesnost ve značení zdravotnického prostředku, nebo v návodu k použití, které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu. b) technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku a vede výrobce z důvodů uvedených v písmenu a) k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu.

13 + 14 =